НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

 

П Р Е Г Л Е Д
на бројот и структурата на членовите на Сојузот на телесно инвалидизираните лица

на Македонија по вид на телесен инвалидитет, вкупно и по здруженија

 
    Параплегија Тетраплегија Квадриплегија Церебрална

парализа

Детска

парализа

Дистрофија Мултипла

склероза

Ампутации Останати Вкупно
1 Скопје 158 1 12 381 148 78 280 226 911 2195
2 Битола 43 1 7 102 78 21 42 148 372 814
3 Штип 32 0 0 52 18 12 26 65 495 700
4 Тетово 41 0 30 98 134 23 35 71 354 786
5 Прилеп 25 0 0 63 21 13 29 88 315 554
6 Струмица 20 0 23 64 36 20 14 35 88 300
7 Куманово 19 1 5 24 30 7 15 48 267 416
8 Кочани 42 0 3 27 18 8 24 65 177 364
9 Радовиш 11 0 0 32 14 13 11 32 154 267
10 Велес 15 0 3 37 19 8 21 15 65 183
11 Кавадарци 8 0 1 10 16 1 12 12 41 101
12 Струга 8 0 1 17 21 10 3 13 75 148
13 Охрид 12 0 0 16 15 2 7 11 47 110
14 Дебар 13 1 0 8 21 2 3 16 85 149
15 Гевгелија 7 0 0 12 8 1 1 12 30 71
16 Кичево 5 0 1 8 5 2 6 9 147 183
17 Св. Николе 3 0 0 3 3 5 3 10 46 73
    462 4 86 954 605 226 632 876 3669 7414