НАЦИОНАЛЕН СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Mobile menu

logomob

0005На 28.03.2023 во ДХО"Даре Џамбаз се одржа првата седница на Управен одбор на Мобилност Македонија во новиот состав, на која се донесоа бројни одлуки за реализација на Програмата за 2023 година, меѓу кои:
- одржување на тематски работилниоци за подигање на нивото на јавната свест кај народот и институциите за потребите на лицата со телесен инвалидитет, барање за прием во министерство за труд и совијална политика и министерство за финансии за зголемување на социјалните надоместоци и подобра социјална сигурност на лицата со телесен инвалидитет, одржување на традиционалани средби и настани како што се Републички спортски игри, Републички квиз натпревар, литературни читања, музички фестивал, поддршка на талентираните членови со телесен инвалидитет, следни чекори за подобрување на право на ортопедски помагала, особено право на електромоторна количка без услов лицето да биде во редовен работен однос или на школување, туку врз основа на медицинска индикација, оглас за одмори опоравок во гарсоњерите во Охрид и други.